I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Območna balinarska zveza Sežana (v nadaljevanju: zveza) je panožna strokovna športna zveza, ki združuje balinarska društva, klube in sekcije registirane na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, z namenom izvajanja programa, nalog in ciljev, ki so pomembni za skupno delovanje in razvoj balinarskega športa.

2. člen

Ime in naziv zveze je: OBMOČNA BALINARSKA ZVEZA SEŽANA.

Sedež zveze je v Sežani, Kosovelova ul. št 5/b, 6210 Sežana.

3. člen

Zveza je včlanjena v Balinarsko zvezo Slovenije.

4. člen

Zveza je pravna oseba zasebnega prava. Njene pravice in dolžnosti izhajajo iz Ustave Republike Slovenije, zakonov in tega statuta.

Za sprejete obveznosti zveza odgovarja z vsem svojim premoženjem.

Zveza je nestrankarska in nepolitična organizacija in tudi ne more postati član politične organizacije.

5. člen

Zveza ima svoj žig, okrogle oblike, premera 30 mm, z napisom OBMOČNA BALINARSKA ZVEZA SEŽANA.

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE ZVEZE

6. člen

Namen in cilj zveze je vzpodbujanje, razvijanje, širjenje in napredek balinarskega športa. Za dosego tega cilja zveza sodeluje z ostalimi športnimi organizacijami v Sloveniji in inozemstvu.

Še posebej pa zveza deluje pri:

pospeševanju in razvijanju množičnosti balinarskega športa,

pospeševanju razvoja vrhunskega športa,

razvijanju ustvarjalnih sposobnosti posameznikov in društev,

razvijanju in krepitvi demokratičnih odnosov,

spoštovanju amaterskih principov,

humanizaciji in obogatitvi prostega časa državljanov.

7. člen

Naloge zveze so:

ustanavljati balinarska društva na svojem območju,

pripraviti koledar tekmovanj in organizirati območna prvenstva,

sodelovati na tekmovanjih, ki jih organizira republiška zveza in na ostalih tekmovanjih, ki so usklajena z letnim koledarjem tekmovanj,

ustvariti materialne, kadrovske in ostale pogoje za doseganje najvišjih športnih rezultatov,

pripraviti osnovna načela sistema tekmovanj,

pospeševati in posredovati predloge za izgradnjo balinarskih objektov,

organiziranje propagandne in informativne dejavnosti iz področja balinanja,

proučevanje aktualnih vprašanj in izdelava ocene razvoja balinarskih društev ter nudenje strokovne in organizacijske pomoči.

8. člen

Delo zveze je javno.

Javnost dela zveze se za člane zagotavlja:

– z objavljanjem vabil, zapisnikov, sklepov in obvestil ter zaključnega računa.

Za širšo javnost je javnost dela zagotovljena tako, da zveza:

omogoča navzočnost predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah in sestankih,

daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja informacije o svojem delu,

sodeluje na tiskovnih konferencah s predstavniki sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik zveze. Uradna obvestila ali pojasnila lahko dajejo posamezniki le s pooblastilom predsednika zveze.

III. ČLANSTVO ZVEZE

9. člen

Člani zveze so balinarska društva, klubi in sekcije, ki delujejo na območju zveze in so sprejeli ustrezne sklepe o pristopu v članstvo zveze.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV

10. člen

Pravice članov zveze so:

da samostojno in prostovoljno odločajo o svoji vključitvi in izstopu iz članstva zveze

da preko svojih predstavnikov volijo organe zveze in da so njihovi predstavniki voljeni v organe zveze,

da dajejo predloge organom zveze k delu in izpolnjevanju nalog,

da usmerjajo delo organov zveze,

da sodelujejo pri vseh dejavnostih zveze,

da uživajo vse ugodnosti članstva zveze.

11. člen

Obveznosti članov zveze so:

da spoštujejo statut, sklepe in druge akte zveze,

da sodelujejo pri delu zveze za uresničevanje skupnih dogovorjenih akcij,

da si prizadevajo za uresničitev skupno dogovorjenih ciljev zveze,

da plačujejo članarino,

da plačujejo kotizacijo za vsa območna tekmovanja,

da združujejo sredstva za uresničevanje skupno dogovorjenih nalog na osnovi letnih planov in programov dela,

da seznanjajo svoje člane z gradivom za sejo skupščine zveze,

da obveščajo svoje člane o sprejetih sklepih, zaključkih in drugih aktih skupščine in poskrbijo za njihovo realizacijo.

12. člen

Članstvo v zvezi preneha:

s pisno izjavo člana o izstopu iz članstva,

s prenehanjem obstoja člana,

s črtanjem iz članstva, na osnovi nespoštovanja sklepov skupščine zveze.

Sklep v zvezi s črtanjem iz članstva sprejme skupščina zveze.

V. ORGANI ZVEZE

13. člen

Organi zveze so:

skupščina

izvršni odbor

nadzorni odbor

disciplinska komisija

1. Skupščina

14. člen

Skupščina je najvišji organ zveze in jo sestavljajo po en predstavnik včlanjenih društev, klubov in sekcij.

Skupščini so za svoje delo odgovorni vsi organi zveze.

15. člen

Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje izvršni odbor zveze najmanj enkrat letno, izredno skupščino pa se skliče po potrebi, na zahtevo:

izvršenega odbora

nadzornega odbora

na pobudo najmanj tretjine članov zveze.

Izredna skupščina sklepa samo o stvari, zaradi katere je bila sklicana.

16. člen

V pristojnost skupščine spadajo zlasti sledeče zadeve:

sklepanje o dnevnem redu,

sprejemanje statut zveze, poslovnika o delu skupščine in splošnih aktov zveze,

razprava in sklepanje o delu in o poročilih izvršnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije,

volitev in razrešitev predsednika in članov izvršnega odbora, predsednika in članov nadzornega odbora ter disciplinske komisije,

sprejemanje delovnega programa in finančnega načrta za prihodnje leto in potrjevanje zaključnega račun zveze,

sprejemanje sistema tekmovanja,

razpravlja o delu in poročilih izvršnega, nadzornega odbora ter disciplinske komisije in na zahtevo skupščine tudi posameznih komisij izvršnega odbora,

podeljuje priznanja in nagrade,

odločanje o vključitvi zveze v druge organizacije,

sprejema sklepe o sedežu zveze,

odloča o prenehanju in združitvi zveze,

imenovanje predstavnikov zveze v organe Balinarske zveze Slovenije,

določa višino članarin, štartnin in kotizacij.

17. člen

Skupščina veljavno sklepa, če je navzočih več kot polovica članov in sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Kadar se odloča o spremembi statuta ali prenehanju delovanja zveze ter prenosu sedeža zveze, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini vseh na skupščini prisotnih članov. Glasovanje je praviloma javno, v posameznih primerih pa se lahko sprejme sklep, da je glasovanje tajno.

Način dela skupščine se določi s poslovnikom skupščine. O sklicu skupščine s predloženim dnevnim redom morajo biti člani zveze seznanjeni najmanj sedem dni pred dnevom sklica.

18. člen

Skupščino odpre predsednik izvršnega odbora in jo vodi dokler se ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega izvoli skupščina še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo in kandidacijsko komisijo ter druge delovne organe.

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in oba overovatelja zapisnika.

2. Izvršni odbor

19. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ zveze, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in upravno administrativna dela ter vodi delo zveze po programu in sklepih, ki mu jih naloži skupščina zveze ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo pristojnost. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini zveze.

20. člen

Izvršni odbor opravlja predvsem naslednje naloge:

skrbi za uresničevanje programa dela skladno s sklepi skupščine,

pripravlja predloge programa dela, finančnega načrta in zaključnega računa za obravnavo in sprejem na skupščini,

imenuje stalne in občasne komisije ter njihove člane in usmerja ter usklajuje njihovo delo,

predlaga skupščini spremembe in dopolnitve statuta in poslovnika o delu zveze,

sprejema akte zveze, ki jih po tem statutu ne sprejema skupščina,

daje tolmačenje in uporabo določb posameznih aktov zveze,

sestavlja načrt in koledar območnih tekmovanj,

opravlja vse druge naloge, ki mu jih določi skupščina.

21. člen

Izvršni odbor šteje pet do devet članov. Sestavljajo ga predsednik, ki je hkrati tudi predsednik zveze, tajnik, blagajnik in poljubno število članov.

Predsednika in člane izvršnega odbora izvoli skupščina za dobo štirih let in so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat letno. Seja izvršnega odbora je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica vseh članov, sklepi pa so sprejeti, če je zanje glasovala večina prisotnih članov.

22. člen

Za delo na posameznih področjih imenuje izvršni odbor stalne in občasne komisije. Komisije praviloma vodijo člani izvršnega odbora.

Stalni komisiji sta:

tekmovalna komisija,

sodniška komisija.

Ob imenovanju komisij se določi program dela in število članov. Komisije so za svoje delo odgovorne izvršenemu odboru.

3. Nadzorni odbor

23. člen

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov zveze ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva in:

izvajanjem statuta in drugih aktov,

izvajanjem sklepov organov,

izpolnjevanjem dolžnosti članov in organov zveze,

uresničevanjem in varstvom pravic članov in organov zveze,

obveščanjem članov o važnejših vprašanjih,

uresničevanjem drugih pravic, dolžnosti in interesov članov.

24. člen

Nadzorni odbor je dolžan stalno, najmanj pa enkrat letno pregledati materialno in finančno poslovanje zveze ter o tem poročati na zasedanju skupščine, kateri je odgovoren za svoje delo.

25. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz predsednika in dveh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem tudi člani izvršnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

4. Disciplinska komisija

26. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni.

Disciplinska komisija se sestaja po potrebi, na podlagi pisnih zahtevkov članov ali organov zveze.

Disciplinska komisija vodi postopke in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

27. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava diciplinska komisija so naslednje:

kršitve določb statuta in ostalih splošnih aktov,

nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v zvezi

neizvrševanje sklepov organov zveze,

dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu zveze.

28. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče diciplinska komisija so:

opomin,

javni opomin,

izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na skupščini zveze, kot drugostopenjskemu organu.

5. Predsednik zveze

29. člen

Predsednik zveze zastopa in predstavlja zvezo pri sodelovanju z drugimi organizacijami in v pravnem prometu, je odredbodajalec za realizacijo plana prihodkov in odhodkov zveze.

Predsednik zveze je istočasno tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli skupščina zveze za dobo štirih let. Predsednik je izvoljen, če zanj na skupščini glasuje več kot polovica prisotnih delegatov in je lahko izvoljen večkrat zaporedoma.

Poleg reprezentativne in zastopniške funkcije, predsednik zveze zagotavlja izvrševanje vseh sklepov izvršnega odbora zveze.

Predsednik je odgovoren za delovanje zveze v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in izvršnemu odboru zveze.

6. Tajnik zveze

30. člen

Za opravljanje strokovno tehničnega in upravno administrativnega dela za skupščino in izvršni odbor ter za koordinacijo med organi zveze skrbi tajnik zveze.

Izvoli ga skupščina za dobo štirih let. Za svoje delo je odgovoren skupščini in izvršnemu odboru zveze.

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

31. člen

Za uresničevanje svojih nalog razpolaga zveza z lastnimi materialnimi sredstvi in dohodki.

Viri dohodkov zveze so:

članarine, štartnine in kotizacije društev, klubov in sekcij,

darila in volila,

prispevki donatorjev in sponzorjev,

sredstva za storitve zveze,

drugi viri.

Če zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.

32. člen

Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina.

Na rednem zasedanju člani skupščine vsako leto obravnavajo in sprejmejo tudi zaključni račun zveze.

33. člen

Materialno in finančno poslovanje zveze mora biti v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi, ki veljajo za društva in zveze.

Finančne in materialne listine ter dokumente, v obsegu, ki jih določajo predpisi o finančnem poslovanju podpisujeta predsednik in blagajnik oz. po izvršnem odboru imenovani član.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem zveza tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju zveze.

Finančno poslovanje zveze poteka preko žiro računa.

34. člen

Delo blagajnika je javno.

Vsak član zveze ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje zveze.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli zveza finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

35. člen

Zveza vodi evidenco o premičnem in nepremičnem premoženju.

Za promet s premičninami je potreben sklep izvršnega odbora, za promet z nepremičninami pa sklep skupščine.

VII. SPREJEMANJE AKTOV ZVEZE

36. člen

Statut, poslovnik o delu skupščine ter splošne akte in njihove spremembe se sprejema z dvotretjinsko večino glasov prisotnih članov skupščine.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen

Delovanje zveze preneha:

na podlagi sklepa občnega zbora, sprejetega z dvotretjinsko večino navzočih članov

po samem zakonu.

Po samem zakonu zveze preneha, če dejansko preneha delovati ali če deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.

38. člen

V primeru prenehanja dela zveze preide vse njeno premoženje in bremena na organizacijo, ki jo določi skupščina zveze. Če sklepa skupščine ni, preide premoženje zveze na vse člane zveze.

39. člen

S pričetkom veljavnosti tega statuta prenehajo veljati pravila ZVEZE BALINARSKIH KLUBOV OBČINE SEŽANA, ki so bila sprejeta na občnem zboru dne 14.12.1975 in so bila potrjena pri Skupščini občine Sežana Oddelek za notranje zadeve dne 29.12.1975.

40. člen

Ta statut je sprejela skupščina OBMOČNE BALINARSKE ZVEZE SEŽANA, dne 20.10.1997, veljati pa začne, ko ga potrdi pristojni upravni organ.

V Sežani, dne 20.10.1997

Tajnik:

Emil GRMEK

Predsednik

Ivan ŽVOKELJ